Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı - Yüksek Lisans

  • Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı - Yüksek Lisans
  • Tanıtım

TANITIM

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü sosyal bilimlerin bir dalı olmakla beraber; Tarih, Ekonomi, Hukuk ve Sosyoloji gibi birçok bilim dalını kapsayan "disiplinler arası" bir bölümdür. Bu bağlamda; Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk ve Siyasi Tarih olmak üzere dört farklı anabilim dalı altında yapılandırılmış olan bölüm kapsamında Siyasi Tarih, Siyaset Bilimi, İktisat, Kamu Yönetimi ve Uluslararası Hukuk gibi alan ve alan dışı dersler verilerek; devletler, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve çok uluslu şirketler gibi uluslararası aktörler arasındaki ilişkiler incelenerek öğrencilerimizin çok yönlü bakış açısı kazanması amaçlanmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2011 yılında kurulmuştur. Bölüm, 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında lisans düzeyinde, 2017 yılında lisansüstü düzeyde eğitime başlamıştır. Bölüm kadrosunda 1 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 5 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Asgari mezuniyet koşulu toplam 120 AKTS'dir. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Derecesi verilmektedir.

 

YÖNETİM

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Muhittin DEMİRAY

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Gül Seda ACET İNCE

 

AKADEMİK KADRO                                                   

Doç. Dr. Muhittin DEMİRAY                                           


Dr. Öğr. Üyesi Gül Seda ACET İNCE                             

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ozan ŞAHİN                           


Dr. Öğr. Üyesi Sevil ŞAHİN                                             

Arş. Gör. Aykut ÇELİKDAĞ                                               


Arş. Gör. Berna AKBAY                                                    

Arş. Gör. Yağmur DÖNMEZ                                      

Arş. Gör. Yasin GÜLYÜZ                                                     

Arş. Gör. Yasin ÖZTÜRK                                                    


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1. Uluslararası ilişkiler alanında gereken kavramsal, teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olmak,

2. Uluslararası sorunları edindiği kavramsal ve kuramsal bilgiler çerçevesinde çözümleyerek yorumlayabilmek,

3, En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip edebilecek donanıma sahip olmak,

4. Alanın gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak ve bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanabilmek,

5. Mezuniyet sonrası iş hayatında alanında edindiği bilgi ve deneyimleri kullanabilmek ve bunu bireysel kariyerine yansıtabilmek,

6. Uluslararası sorunlara edindiği bilgiler ve beceriler sayesinde eleştirel ve analitik bir gözle bakabilmek ve olayları farklı bakış açılarından değerlendirebilmek,

7. Karşılaştığı sorunların çözümünde ve karar alma aşamasında bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk üstlenebilmek,

8. Uluslararası meseleler ve problemlerle ilgili fikir ve görüşlerini yazabilmek veya sunabilmek ve bunları başkalarıyla paylaşabimek,

9. Uluslararası ilişkiler alanındaki bilgilerin toplanması, yayılması ve paylaşılmasında bilimsel ve etik değerlere sahip olmak,

10. Öğrenmenin sürekli olduğunun ve yaşam boyu öğrenmenin taşıdığı önemin bilincinde olmak.

 

PROGRAM DERSLERİ

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

SBUİ5009

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

3+0+3

Zorunlu

7,5

SBUİ5011

 

ULUSLARARASI HUKUK

3+0+3

Zorunlu

7,5

SBUİ5005

 

AVRUPA DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE OKUMALAR

3+0+3

Seçmeli

7,5

SBUİ5001

 

YAKIN DÖNEM ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ

3+0+3

Seçmeli

7,5

SBUİ5003

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ

3+0+3

Seçmeli

7,5

SBUİ5007

 

BİLİM TEKNOLOJİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

3+0+3

Seçmeli

7,5

SBUİ5002

 

TÜRK MODERNLEŞMESİ

3+0+3

Seçmeli

7,5

SBUİ5004

 

ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ

3+0+3

Seçmeli

7,5

SEMİNER01 

 

SEMİNER

0+0+0

Seçmeli

7,5

 

 

UZMANLIK ALAN DERSİ

4+0+0

Zorunlu

10

 

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

 

0+0+0

 

Zorunlu

20


 

DERSLER

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

Dersin Amacı: Bilim ile ilgili kavramları, bilimsel araştırma süreci ve bu süreçte yürütülmesi gereken bilimsel faaliyetleri, bilimsel çalışmaların rapor, proje, tez ve makale haline getirilmesi yöntemlerini öğrencilere vermek.

Dersin İçeriği: Bilimsel bilgi nedir? Pozitivist ile post-pozitivist Araştırmalar arasında farklar. Bilimsel çalışmanın araştırma çerçevesi nedir? Hipotez, varsayım ne anlama gelmektedir? Bilimsel araştırmanın aşamaları nelerdir? Yazım kuralları, dipnot verme, kaynak gösterme ve alıntı yapma.

ULUSLARARASI HUKUK

Dersin Amacı: Uluslararası Hukuk dersinde alana ilişkin temel kavramları kullanan öğrencilere ileri düzeyde hukuk bilgisi aktarılacaktır. Ayrıca, Uluslararası İlişkilere ait görünen konuların aslında hukuki mahiyetinin de olduğunun öğrenciye kavratılmasını hedeflemektedir.

Dersin İçeriği: Uluslararası hukukun temel kavramlarına giriş, uluslararası hukukun kaynakları, uluslararası hukukun konuları, uluslararası hukukta güç kullanımı, uluslararası deniz hukuku, uluslararası insan hakları, devletin sorumluluğu, uluslararası ihtilafların çözümü, devletlerin artması ve uluslararası ceza hukuku.

AVRUPA DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE OKUMALAR

Dersin amacı: Avrupa Birliği’nin hangi koşullarda ortaya çıktığını siyasal ve ekonomik bağlamlar çerçevesinde incelemek ve Avrupa bütünleşme sürecinin aşamalarını bu kronolojik ve yapısal süreç içinde ele alarak Avrupa Bütünleşmesinin durumu ve geleceği hakkında çıkarımlar yapmaktır.

Dersin İçeriği: Bu derste öncelikle Avrupa’yı bütünleşmeye iten ekonomik ve siyasal ortamın genel özellikleri, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası sistemin getirdiği kurum, kuram, hegemonya ve örgütlenme biçimi ile Avrupa bütünleşmesi arasındaki nedensellik bağı ortaya çıkartılacaktır. Bu analiz çerçevesinde, uluslar-üstü bir örgütlenme biçimi olarak AB’nin güncel sorunları arasındaki ilişki ortaya çıkartılacaktır.

YAKIN DÖNEM ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilere tarihsel olayları ve gerçekleri eleştirel olarak anlamaları ve karşılaştırmaları için siyasi/diplomatik bir tarih perspektifi kazandırmaktır. Bunu yaparak, geçmiş olaylardan, savaşlardan, devrimlerden, sosyal etkileşimden vb. ders alarak, bugünkü sorunların çözümüne de katkıda bulunmayı amaçlar.

Dersin İçeriği: Tarih disiplini ve diplomatik tarih disiplini arasındaki fark ve benzerlikler, geçmiş devletlerin ve ulusların ortaya çıkışı, devletler arasındaki ilişkilerin gelişmesi, devrimlerin tarihi ve toplumlar üzerindeki etkileri, tarihsel dönüşümler, devletler arası savaş, diplomasi ve barış anlaşmaları gibi konular

ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ

Dersin Amacı: Bu ders, uluslararası ilişkiler disiplini içindeki metodoloji üzerine temel teorileri ve tartışmaları açıklamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Uluslararası ilişki disiplininin ana tartışmaları açıklanacaktır. Öğrenciler Realizm, İdealizm, Marksizm ve Liberalizm gibi temel teoriler ve ayrıca Uluslararası Toplum, Yapısalcılık, Sosyal Yapısalcılık, Feminizm ve Jeopolitik Teoriler gibi alternatif teoriler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Böylece öğrenciler uluslararası ilişkiler teorilerini kullanabilecek ve uluslararası ilişkilerin gelişimini analiz etmek için gerekli olan bilgiyi edineceklerdir.

TÜRK MODERNLEŞMESİ

Dersin Amacı: Cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet dönemi modernleşme evrelerini öğrencilere öğretmek.

Dersin İçeriği:  XIX.yy ve XX yy. da demokratik parlamenter cumhuriyete giden süreç ve bu sürece Atatürk’ün katkıları anlatılacaktır. Bu çerçevede XIX.yy’daki Danışma Meclisleri, anayasal hareketler, Meşrutiyet oluşumları, Cumhuriyetin ilanı, toplumsal ve kurumsal dönüşümler tartışılacaktır.

ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ

Dersin Amacı: Bu derste öğrencilere, uzlaşmazlıkların çözümlenmesi ve çatışma analizi ile arabuluculuk ve müzakere konularında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: Çatışma çözümü ve yönetiminin kuramsal ve uygulamalı bir çerçevede disiplinler arası bir bakış ile değerlendirilmesi. Barış içindeki bir dünyaya ulaşmanın önündeki engeller ve koşulların incelenmesi. Sosyal çatışmanın kaynaklarının ve süreçlerinin incelenmesi ve bunları sonlandırabilecek yöntemlerin değerlendirilmesi.

BİLİM, TEKNOLOJİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, tarih öncesinden ve günümüze bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ve bunların uluslararası ilişkilere etkilerini pozitivist ve post-pozitivist perspektifte açıklamaktır.

Dersin İçeriği: Bu ders, toplumdaki bilim ve teknoloji teorilerini, bilim ve teknoloji vaka incelemelerini, bilimsel devrimi, pozitivizmi ve post-pozitivizmi, icatları ve yenilik teorilerini, teknolojik gerekliliği, toplumsal yapısalcığı ve bunların uluslararası ilişkiler üzerindeki etkilerini içerir.

SEMİNER

Dersin Amacı: Seminer dersinin amacı; yüksek lisans öğrencilerinin kendi seçmiş oldukları alanda bilimsel tekniklere uyarak bir çalışma hazırlama ve bu çalışmayı topluluk önünde sunma yeteneklerinin geliştirilmesidir.

Dersin İçeriği: Seminer dersi yüksek lisans öğrencilerinin kendi seçtikleri bir konu üzerinde uzmanlaşmak ve bu alandaki yeteneklerinin geliştirilmesinin sağlandığı ve bir yüksek lisans öğrencisine akademik yazım kurallarına uygun bir çalışmanın hazırlanma ve sunma tekniklerinin öğretildiği bir derstir.

UZMANLIK ALAN DERSİ

Dersin Amacı: Alandaki son gelişmeler ışığında lisansüstü öğrencilerine araştırma ve inceleme sonuçlarını değerlendirme konusunda yardımcı olmak.
Dersin İçeriği: Uzmanlık alanı ile ilgili kitap ve makalelerin incelenmesi, çeşitli yöntemlerden elde edilen araştırma sonuçlarının bilimsel bir dille yorumlanması.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.