İşletme Anabilim Dalı - Doktora

  • İşletme Anabilim Dalı - Doktora
  • Tanıtım

İşletme Doktora Programı-Akademik Kadro

Prof. Dr. Çetin BEKTAŞ

Doç. Dr. Kubilay ÖZYER

Doç. Dr. Sema POLATCI

Doç. Dr. Süleyman Serdar KARACA

Doç. Dr. Yücel EROL

Dr. Öğr. Üyesi Mihriban COŞKUN ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Adem TÜZEMEN

Dr. Öğr. Üyesi Atila KARKACIER

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖZTÜRK KÖSE

Dr. Öğr. Üyesi Elif BOYRAZ

Dr. Öğr. Üyesi Emre ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜL

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KILIÇER

İşletme Doktora Programı

İşletme Doktora Programı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmektedir. İşletme Doktora Programında 1 Profesör, 4 Doçent, 8 Doktor Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Program dili Türkçedir. Dersler, ara sınav, final, sunum, raporlar ve tez yazımı Türkçe olmalıdır. Doktora programımız farklı alanlarda seçmeli dersleri içermekte ve öğrencinin uzmanlaşmasına yönelik bir yapıya sahiptir.

Öğrencilerimize;

- İşletmenin üretim ve pazarlama, muhasebe-finans ve yönetim-organizasyon alanlarını eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilme ve gerekli ileri düzey bilgilere sahip olma,

- Alanında edindiği ileri düzey bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme ilkesine sahip olma

- Özel sektörde, kamu sektöründe ve sivil toplum kuruluşlarında çalışabilmek için mesleki yetkinliğe sahip olma

- İşletme alanı ile ilgili yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahip olma ve dünyadaki değişimleri izleyebilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Yönetim Organizasyon Doktora Programı-Akademik Kadro

Prof. Dr. Çetin BEKTAŞ

Doç. Dr. Kubilay ÖZYER

Doç. Dr. Sema POLATCI

Doç. Dr. Yücel EROL

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖZTÜRK KÖSE

Yönetim Organizasyon Doktora Programı

Yönetim Organizasyon Doktora Programı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmektedir. Yönetim ve Organizasyon Doktora Programında 1 Profesör, 3 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Program dili Türkçedir. Dersler, ara sınav, final, sunum, raporlar ve tez yazımı Türkçe olmalıdır. Doktora programımız farklı alanlarda seçmeli dersleri içermekte ve öğrencinin uzmanlaşmasına yönelik bir yapıya sahiptir.

 

Öğrencilerimize;

- Yönetim Organizasyon bilim dalının insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, örgüt teorisi, örgütsel davranış, gibi temel alanlarına ilişkin gereken bilgiye sahip olma

 

- Alanda edindiği bilgileri, eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, bilimsel çerçevede sorgulayabilme

 

 - İşletme için amaç ve hedef belirleyebilme, strateji oluşturma becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

 

Muhasebe ve Finansman Doktora Programı-Akademik Kadro

Doç. Dr. Süleyman Serdar KARACA

Dr. Öğr. Üyesi Mihriban COŞKUN ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜL

Dr. Öğr. Üyesi Atila KARKACIER


Muhasebe ve Finansman Doktora Programı

Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı Doktora Programında kadrolu 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı Doktora Programında, konusunda uzman personel ve akademisyen yetiştirmekte, alanında bilimin yaygınlaştırılmasını sağlamakta, literatürün gelişmesine katkı sağlamakta ve alan araştırmalı çalışmalar ile uygulamada önemli sonuçlara ulaşılmakta ve çözüm önerileri sunulmaktadır. Alanları ile ilgili bilimsel birçok kitap ve makale incelemelerinin sonucunda bilimsel yazma ve yorum getirebilme becerisi olan bireyler yetiştirmektedir.

Amaç ve Hedefler

Amaç:

- İleri düzeydeki İşletme Uzmanlık alanı bilgilerini Kamu ve Özel sektörün farklı

kademelerinde uygulamaya aktararak kaliteli ürün ve hizmet sunumuna öncülük eden ve

bilimsel yönetim becerisine sahip, aynı zamanda, disiplinlerarası çalışmalar yürütebilme,

bilimsel yazma, konuşma ve yorum getirebilme becerisi yüksek uzman personel yetiştirmektir.

- Lisansüstü düzeyinde vizyon, analitik düşünce ve etik değerlere sahip bilim insanları

yetiştirmektir.

Hedefler:

- İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı Doktora Programında ulusal ve uluslararası

alanda ihtiyaç duyulan kaliteli mal ve hizmet sunumunda, kaynakların etkin kullanımında,

toplum sorunlarına çözüm üretmede bilimsel araştırma ve yayınları ilerletmek

- Evrensel bilime İşletme alanında katkı sağlamada rol oynamak

- Ulusal ilerlemeye katkı sağlayacak düzeyde bilgi ve araştırma üretmek

- Bilimsel düşünceyi geliştirmek ve toplum sorunlarına çözüm üretecek projeler oluşturmak

- Mezunlarının istihdamını artırmak

- İndeksli dergilerde yayınlar üretmek ve kitap yazımında kaliteyi artırmak.

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doktora Programı-Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Elif BOYRAZ

Dr. Öğr. Üyesi Adem TÜZEMEN

Dr. Öğr. Üyesi Emre ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KILIÇER

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doktora Programı

Program çerçevesinde, Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanındaki bilgileri değerlendirebilen ve yorumlayabilen, yeni ve özgün bilgiler üretmek üzere bilimsel çalışma süreçlerine hakim olan, araştırma yöntemlerinde üst düzey birikime sahip, analiz ve sentez becerileri gelişmiş doktorlar yetiştirmek hedeflenmektedir. Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Doktora Programında ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç duyulan kaliteli mal ve hizmet sunumunda, kaynakların etkin kullanımında, toplum sorunlarına çözüm üretmede bilimsel araştırma ve yayınları ilerletmek en önemli hedefler arasında yer almaktadır. Bu programdan mezun olan bireyler toplum sorunlarına çözüm üretebilecek ulusal ve uluslararası projelerde ve Ar-Ge faaliyetlerinde görev alabilirler. Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev alabilirler. Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doktora Programında 4 Doktor Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Bu programın eğitim dili Türkçedir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.